Новости и обзоры о поездках, учебе, работе и жизни за границей

Privacy policy za-kordon.in.ua


Privacy policy za-kordon.in.ua

The privacy of our visitors is important to us!

We understand that the privacy of your personal information is important.

We do not collect or process personal data in accordance with the Law of Ukraine "On the Protection of Personal Data".

We do not share your personal information with third parties.

There are no questionnaires, surveys, payment transactions or other systems on our website that collect personal data from users.

However, to comply with the General Data Protection Regulation (a regulation within the European Union's legislation on the protection of personal data), we notify you as follows.

Due to the fact that we place Google AdSense ads on the website, the website automatically collects and uses the data contained in the log files, cookies.

Log files

As with most websites, we collect and use the data contained in log files. The information in the log files includes your IP (Internet Protocol) address, your Internet Service Provider, the browser you used to visit our site (such as Internet Explorer or Firefox), the time you visited our site and which pages you visited on our website.

Cookies and web beacons

We use cookies to store information on your device. This may be your personal preference when you visit our site. The result of such a collection may be the acceleration of the site on a second visit and the speed of some of the site's functions, such as comments and others.

As mentioned above, in order to support our website, we run Google AdSense ads. Some of the advertisers may use technologies such as cookies and web beacons to target ads on our site, which means they receive information including your IP address, your ISP, the browser you used to visits to our site and, in some cases, whether you have Flash installed. This is usually used for geo-targeting purposes (for example, to display real estate ads in your city) or to show specific ads based on the sites you have visited before (for example, to show cooking ads to someone who visits cooking sites frequently).

DoubleClick Cookies (DART)

We may also use DART cookies to serve ads through Google DoubleClick, which places a cookie on your computer when you surf the web and visit a site using DoubleClick ads (including some Google AdSense ads). This cookie is used to show ads that are relevant to you and your interests ("interest-based targeting").

The ads shown will be targeted based on your previous browsing history (for example, if you've browsed hotel accommodations abroad, you may see ads for other hotels on our site).

Important! All of these technologies use non-personally identifiable information. We do not track personal data about you, such as your name, email address, physical address, phone number, social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers.

You can always opt out of seeing these ads on all sites using this technology by visiting http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

You can disable or selectively disable our or third party cookies in your browser settings or in the settings of programs such as Norton Internet Security. However, this may affect how you can interact with our site, as well as with other websites. This may include being unable to sign in to services or programs, such as signing into forums or accounts.

Deleting cookies does not mean that you permanently opt out of any advertising program. If you do not have settings that prevent the use of cookies, the next time you visit a site with advertisements, a new cookie will be added.

We value your online privacy!


Політика конфіденційності za-kordon.in.ua

Конфіденційність наших відвідувачів є важливою для нас!

Ми розуміємо, що конфіденційність ваших персональних даних є важливою.

Ми не збираємо та не обробляємо персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Ми не надаємо вашу персональну інформацію третім особам.

На нашому сайті немає анкет, опитувань, платіжних операцій та інших систем, що збирають персональні дані користувачів.

Однак, на виконання Загального регламенту захисту даних (регламент у рамках законодавства Європейського Союзу із захисту персональних даних), ми повідомляємо вас у наступному.

У зв'язку з тим, що на веб-сайті ми розміщуємо рекламу Google AdSense, сайт автоматично збирає та використовує дані, що містяться у файлах журналів, файли cookie.

Лог-файли

Як і на більшості інших веб-сайтів, ми збираємо та використовуємо дані, що містяться у файлах журналів. Інформація у файлах журналу включає вашу IP-адресу (інтернет-протокол), ваш Інтернет-провайдер, браузер, який ви використовували для відвідування нашого сайту (наприклад, Internet Explorer або Firefox), час, коли ви відвідали наш сайт і які сторінки ви відвідали на нашому сайті.

Файли cookie та веб-маяки

Ми використовуємо файли cookie для зберігання інформації у вашому пристрої. Це можуть бути ваші особисті уподобання, коли ви відвідуєте наш сайт. Результатом такого збору може бути прискорення роботи сайту при повторному відвідуванні та швидка робота деяких функцій сайту, таких як коментарі та інше.

Як сказано вище, для підтримки нашого сайту ми розміщуємо рекламу Google AdSense. Деякі з рекламодавців можуть використовувати такі технології, як файли cookie та веб-маяки, для цільового розміщення реклами на нашому сайті, а це означає, що вони отримують інформацію, включаючи вашу IP-адресу, вашого Інтернет-провайдера, браузер, який ви використовували для відвідування нашого сайту і, в деяких випадках, чи встановлений у вас Flash. Зазвичай це використовується для цілей геотаргетингу (наприклад, для показу оголошень про нерухомість у вашому місті) або для показу певних оголошень, на основі відвіданих вами сайтів (наприклад, для показу кулінарної реклами тому, хто часто відвідує кулінарні сайти).

Файли cookie DoubleClick (DART)

Ми також можемо використовувати файли cookie DART для показу реклами через Google DoubleClick, який розміщує файл cookie на вашому комп'ютері, коли ви переглядаєте веб-сторінки та відвідуєте сайт з використанням реклами DoubleClick (включаючи деякі рекламні оголошення Google AdSense). Цей файл cookie використовується для показу реклами, що відповідає вам та вашим інтересам («націлювання на основі інтересів»).

Показувана реклама буде орієнтована на основі вашої попередньої історії переглядів (наприклад, якщо ви переглядали сайти про проживання в готелі за кордоном, ви можете побачити у нас рекламу аналогічних готелів).

Важливо! Всі ці технології використовують інформацію, що не ідентифікує особистість. Ми не відстежуємо особисті дані про вас, такі як ваше ім'я, адреса електронної пошти, фізична адреса, номер телефону, номери соціального страхування, номери банківських рахунків або номери кредитних карток.

Ви завжди можете відмовитись від показу цієї реклами на всіх сайтах, що використовують цю технологію, відвідавши http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Ви можете вимкнути або вибірково вимкнути наші або інші файли cookie у налаштуваннях браузера або в налаштуваннях таких програм, як Norton Internet Security. Однак це може вплинути на те, як можна взаємодіяти з нашим сайтом, а також з іншими веб-сайтами. Це може унеможливити вхід до служб або програм, таких як вхід на форуми або облікові записи.

Видалення файлів cookie не означає, що ви назавжди відмовляєтесь від будь-якої рекламної програми. Якщо у вас немає налаштувань, які забороняють використання файлів cookie, при наступному відвідуванні сайту з рекламними оголошеннями буде додано новий файл cookie.

Ми цінуємо Вашу конфіденційність в Інтернеті! 


Политика конфиденциальности za-kordon.in.ua

Конфиденциальность наших посетителей важна для нас!

Мы понимаем, что конфиденциальность ваших персональных данных важна.

Мы не собираем и не обрабатываем персональные данные в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

Мы не передаем вашу персональную информацию третьим лицам.

На нашем веб-сайте нет анкет, опросов, платежных операций и прочих систем, собирающих персональные данные пользователей.

Однако, на выполнение Общего регламента защиты данных (регламент в рамках законодательства Европейского Союза по защите персональных данных), мы уведомляем вас в следующем.

В связи с тем, что на веб-сайте мы размещаем рекламу Google AdSense, веб-сайт автоматически собирает и использует данные, содержащиеся в файлах журналов, файлы cookie.

Лог-файлы

Как и на большинстве других веб-сайтов, мы собираем и используем данные, содержащиеся в файлах журналов. Информация в файлах журнала включает ваш IP-адрес (интернет-протокол), ваш Интернет-провайдер, браузер, который вы использовали для посещения нашего сайта (например, Internet Explorer или Firefox), время, когда вы посетили наш сайт и какие страницы вы посетили на нашем сайте.

Файлы cookie и веб-маяки

Мы используем файлы cookie для хранения информации в вашем устройстве. Это могут быть ваши личные предпочтения, когда вы посещаете наш сайт. Результатом такого сбора может быть ускорение работы сайта при повторном посещении и быстрая работа некоторых функций сайта, таких как комментарии и другое.

Как уже сказано выше, для поддержки нашего сайта мы размещаем рекламу Google AdSense.  Некоторые из рекламодателей могут использовать такие технологии, как файлы cookie и веб-маяки, для целевого размещения рекламы на нашем сайте, а это означает, что они получают информацию, включая ваш IP-адрес, вашего Интернет-провайдера, браузер, который вы использовали для посещения нашего сайта и, в некоторых случаях, установлен ли у вас Flash. Обычно это используется для целей геотаргетинга (например, для показа объявлений о недвижимости в вашем городе) или для показа определенных объявлений, на основе посещенных вами ранее сайтов (например, для показа кулинарной рекламы тому, кто часто посещает кулинарные сайты).

Файлы cookie DoubleClick (DART)

Мы также можем использовать файлы cookie DART для показа рекламы через Google DoubleClick, который размещает файл cookie на вашем компьютере, когда вы просматриваете веб-страницы и посещаете сайт с использованием рекламы DoubleClick (включая некоторые рекламные объявления Google AdSense). Этот файл cookie используется для показа рекламы, соответствующей вам и вашим интересам («таргетинг на основе интересов»).

Показываемая реклама будет ориентирована на основе вашей предыдущей истории просмотров (например, если вы просматривали сайты о проживании в отеле за границей, то вы можете увидеть у нас рекламу и других отелей).

Важно! Все эти технологии используют не идентифицирующую личность информацию. Мы не отслеживаем личные данные о вас, такие ​​как ваше имя, адрес электронной почты, физический адрес, номер телефона, номера социального страхования, номера банковских счетов или номера кредитных карт.

Вы всегда можете отказаться от показа этой рекламы на всех сайтах, использующих эту технологию, посетив http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Вы можете отключить или выборочно отключить наши или сторонние файлы cookie в настройках браузера или в настройках таких программ, как Norton Internet Security. Однако это может повлиять на то, как вы можете взаимодействовать с нашим сайтом, а также с другими веб-сайтами. Это может включать невозможность входа в службы или программы, такие как вход на форумы или учетные записи.

Удаление файлов cookie не означает, что вы навсегда отказываетесь от какой-либо рекламной программы. Если у вас нет настроек, запрещающих использование файлов cookie, при следующем посещении сайта с рекламными объявлениями будет добавлен новый файл cookie.

Мы ценим Вашу конфиденциальность в Интернете!


Polityka prywatności za-kordon.in.ua

Prywatność naszych gości jest dla nas ważna!

Rozumiemy, że prywatność Twoich danych osobowych jest ważna.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Na naszej stronie internetowej nie ma kwestionariuszy, ankiet, transakcji płatniczych ani innych systemów gromadzących dane osobowe użytkowników.

Jednakże, aby zachować zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie w ramach prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego ochrony danych osobowych), informujemy Cię w następujący sposób.

W związku z tym, że umieszczamy w serwisie reklamy Google AdSense, serwis automatycznie zbiera i wykorzystuje dane zawarte w plikach logów, cookies.

Pliki dziennika

Jak w przypadku większości serwisów internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje w plikach dziennika obejmują adres IP (protokół internetowy), dostawcę usług internetowych, przeglądarkę, z której korzystałeś, aby odwiedzić naszą witrynę (np. Internet Explorer lub Firefox), czas odwiedzin naszej witryny i strony, które odwiedziłeś w naszym stronie internetowej.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Używamy plików cookie do przechowywania informacji na Twoim urządzeniu. Może to być Twoje osobiste preferencje podczas odwiedzania naszej witryny. Skutkiem takiego zbierania może być przyspieszenie działania witryny przy drugiej wizycie oraz szybkość niektórych funkcji witryny, takich jak komentarze i inne.

Jak wspomniano powyżej, w celu wsparcia naszej witryny uruchamiamy reklamy Google AdSense. Niektórzy reklamodawcy mogą wykorzystywać technologie, takie jak pliki cookie i sygnalizatory sieci Web, aby kierować reklamy w naszej witrynie, co oznacza, że ​​otrzymują informacje, w tym adres IP, dostawcę usług internetowych, przeglądarkę, z której korzystałeś podczas odwiedzania naszej witryny, a w niektórych przypadkach mieć zainstalowany Flash. Jest to zwykle używane do celów kierowania geograficznego (na przykład do wyświetlania reklam nieruchomości w Twoim mieście) lub do wyświetlania określonych reklam na podstawie odwiedzonych wcześniej witryn (na przykład do wyświetlania reklam kulinarnych osobom, które często odwiedzają witryny kulinarne ).

Pliki cookie DoubleClick (DART)

Możemy również używać plików cookie DART do wyświetlania reklam za pośrednictwem Google DoubleClick, który umieszcza plik cookie na Twoim komputerze, gdy surfujesz po Internecie i odwiedzasz witrynę korzystającą z reklam DoubleClick (w tym niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań („kierowanie na podstawie zainteresowań”).

Wyświetlane reklamy będą kierowane na podstawie Twojej wcześniejszej historii przeglądania (na przykład, jeśli przeglądałeś oferty hotelowe za granicą, możesz zobaczyć reklamy innych hoteli w naszej witrynie).

Ważny! Wszystkie te technologie wykorzystują informacje nieosobowe. Nie śledzimy Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny, numer telefonu, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont bankowych lub numery kart kredytowych.

Zawsze możesz zrezygnować z wyświetlania tych reklam we wszystkich witrynach korzystających z tej technologii, odwiedzając stronę http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Możesz wyłączyć lub selektywnie wyłączyć nasze pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich w ustawieniach przeglądarki lub w ustawieniach programów, takich jak Norton Internet Security. Może to jednak wpłynąć na sposób interakcji z naszą witryną, a także z innymi witrynami internetowymi. Może to obejmować brak możliwości zalogowania się do usług lub programów, takich jak logowanie się na forach lub kontach.

Usunięcie plików cookie nie oznacza trwałej rezygnacji z jakiegokolwiek programu reklamowego. Jeśli nie posiadasz ustawień uniemożliwiających korzystanie z plików cookie, przy kolejnej wizycie na stronie z reklamami zostanie dodany nowy plik cookie.

Cenimy Twoją prywatność w Internecie!

Комментарии (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

no problems

Здесь не опубликовано еще ни одного комментария

Оставьте свой комментарий

  1. Опубликовать комментарий как Гость.
0 символов (макс: 600)
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположениемЧитайте нас в  

  Условия использования

На данном сайте с целью ознакомления собраны и представлены материалы, которые получены из открытых источников в сети Интернет.

При полном или частичном использовании (копировании) текста, активная индексируемая ссылка прямо на статью – обязательна.

  Политика конфиденциальности >

  Контакты

По всем вопросам работы сайта и размещения рекламы.

© 2023 Za-kordon.in.ua. All Rights Reserved. Designed By Maestro-UA